top of page
Aksoy-IP-Logo.png

Marka Başvuru Aşamasında Muvafakatname

Updated: 6 days ago

Giriş

Kural olarak, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m. 5/1(ç) uyarınca[1], aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka başvuruları, Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”) tarafından re’sen reddedilir. Bu durumun istisnası ise, önceki marka sahibinden alınan muvafakatnamedir.


Bu kısa yazımızda, muvafakatnameye dair genel hususlar ele alınacaktır.


Muvafakatnameye İlişkin Genel Notlar

Türk Patent, marka başvurularını mutlak ret sebepleri bakımından re’sen incelemektedir. Bu mutlak ret sebeplerinden birisi de SMK m. 5/1(ç)’de düzenlenen, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerlerdir.


Ancak, önceki marka sahibinin muvafakatinin alınması durumunda, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka başvurusunun SMK m. 5/1(ç) bakımından reddi mümkün değildir. Bu durumu düzenleyen SMK m. 5/3 şu şekildedir: “Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez.”


Bu bakımdan, önceki marka sahibinden alınmış muvafakatname, önceki marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer marka başvurusunun tesciline izin vermektedir. Böylece, önceki marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka birlikte var olacaktır.


Muvafakatname ancak kayıtsız ve şartsız olarak verilebilir. Muvafakatname marka başvurusu esnasında Türk Patent’e sunulabileceği gibi, marka başvurusu hakkında verilen karara itiraz halinde, itiraz hakkında karar verilene kadar da sunulabilir. Türk Patent’e sunulmuş muvafakatname, sonradan geri alınamaz.


Muvafakatname için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 10 uyarınca, Türk Patent’e sunulacak olan muvafakatnamenin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • Muvafakatnamenin, Türk Patent tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması gerekmektedir.

  • Tarafların kimlik ve iletişim bilgileriyle birlikte muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları muvafakatnamede belirtilmelidir.

  • Muvafakatname, başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği gerekir.


Muvafakat formunun yukarıda belirtilen unsurları içermemesi halinde, başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için iki aylık süre verilir. Söz konusu eksikliklerin süresinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.


Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde ise, bunların yazılı izinlerinin sunulması gerekir.


Ayrıca belirtmek gerekir ki muvafakatname, sadece bir marka başvurusu için düzenlenebilir. Bu nedenle birden fazla marka başvurusunu kapsayan genel bir muvafakatnamenin verilebilmesi mümkün değildir.

[1] SMK m. 5/1(ç) mutlak ret sebeplerinden biri olup bir diğer makalemiz olan mutlak ret sebepleriyle alakalı detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

T: +90 312 969 09 63


Elif Koturoğlu

Avukat | Marka Vekili


Evren Fırat Göklü

Avukat | Marka Vekili

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page