top of page
Aksoy-IP-Logo.png

Marka Devri Nasıl Yapılır?

Updated: May 8

Tescilli tamamlanmış ya da başvurusu yapılan markalar, üçüncü kişilere bir marka devir sözleşmesi ile devredilebilmektedir.


Sözleşme noter onaylı olmalı ve Türk Patent’e kaydettirilmelidir

Marka devir sözleşmesi, yazılı olarak yapılmalı ve noter tarafından onaylanmalıdır. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 148. maddesi 4. fıkrası uyarınca, noter onayı bir geçerlilik şartıdır.


Devir sözleşmesi ya tarafların imza yetkilileri ya da onların vekaletname ile atadığı vekiller tarafında noter huzurunda imzalanmalıdır.


Her ne kadar noter onayı, devir sözleşmesinin taraflar bakımından kurulmuş olması için yeterli olsa da devrin üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade edebilmesi için, marka devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“Türk Patent”) kaydettirilmesi gerekmektedir.

Bu kaydın yapılabilmesi için Türk Patent’e:

  • Kaydı talep eden dilekçe ve devir sözleşmesinin bir örneğinin sunulması ve

  • Devir kayıt ücretinin ödenmesi gerekmektedir.


Marka devir sözleşmesinin içeriği

Tarafların hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde düzenleyen çok kapsamlı bir sözleşme yapılabileceği gibi, çok kısa bir sözleşme de aşağıdaki hususları içermesi koşuluyla devrin kaydının yapılabilmesi için yeterli olacaktır:

  • Devreden ve devralanın kimliğine ilişkin bilgiler

  • Devre konu markanın başvuru/tescil numarası,

  • Eğer kısmı devir yapılacaksa, markanın devre konu mal ve hizmetlerinin listesi.


Şirket birleşmesi veya mahkeme kararı sebebiyle mülkiyet değişikliği

Bir markanın mülkiyeti, iki şirketin birleşmesini veya bir mahkemenin böyle bir değişikliğe hükmetmesi sonucunda da el değiştirebilir. Bu hallerde, bu değişikliğin de Türk Patent’e kaydettirilmesi gerekmektedir. Bu değişiklik, değişikliği talep eden dilekçenin ve değişikliğin sebebini gösterir resmi evrakların Türk Patent’e sunulması ve devir kayıt ücretinin Türk Patent’e ödenmesi ile gerçekleştirilir.


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

T: 0 (312) 969 09 63

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page