aksoy trademark patent.png

Tasarım Devri Nasıl Yapılır?

Tescili tamamlanmış ya da başvurusu yapılan tasarımlar, üçüncü kişilere bir tasarım devir sözleşmesi ile devredilebilmektedir. Çoklu tasarım başvurularında tamamen ya da kısmen devir mümkündür.


Sözleşme noter onaylı olmalı ve Türk Patent’e kaydettirilmelidir

Tasarım devir sözleşmesi, yazılı olarak yapılmalı ve noter tarafından onaylanmalıdır. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 148. Maddesi 4. fıkrası uyarınca, noter onayı bir geçerlilik şartıdır.

Devir sözleşmesi ya tarafların imza yetkilileri ya da onların vekaletname ile atadığı vekiller tarafından noter huzurunda imzalanmalıdır.


Her ne kadar noter onayı, devir sözleşmesinin taraflar bakımından kurulmuş olması için yeterli olsa da devrin üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade edebilmesi için, tasarım devrinin Türk Patent ve Marka Kurumuna (“Türk Patent”) kaydettirilmesi gerekmektedir.


Bu kaydın yapılabilmesi için Türk Patent’e:

  • Kaydı talep eden dilekçe ve devir sözleşmesinin bir örneğinin sunulması ve

  • Devir kayıt ücretinin (2021 yılı için 665 TL) ödenmesi gerekmektedir.


Tasarım devir sözleşmesinin içeriği

Tarafların hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde düzenleyen çok kapsamlı bir sözleşme yapılabileceği gibi, çok kısa bir sözleşme de aşağıdaki hususları içermesi koşuluyla devrin kaydının yapılabilmesi için yeterli olacaktır:

  • Devreden ve devralanın kimliğine ilişkin bilgiler,

  • Devre konu tasarımın başvuru/tescil numarası,

  • Çoklu tasarım söz konusu olduğunda eğer kısmi devir yapılacaksa, devre konu tasarımların tasarım sıra numaraları,

  • Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

Şirket birleşmesi veya mahkeme kararı sebebiyle mülkiyet değişikliği

Bir tasarımın mülkiyeti, iki şirketin birleşmesini veya bir mahkemenin böyle bir değişikliğe hükmetmesi sonucunda da el değiştirebilir. Bu hallerde, bu değişikliğin de Türk Patent’e kaydettirilmesi gerekmektedir. Bu değişiklik, değişikliği talep eden dilekçenin ve değişikliğin sebebini gösterir resmi evrakların Türk Patent’e sunulması ve devir kayıt ücretinin Türk Patent’e ödenmesi ile gerçekleştirilir.


Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

E: dogukan.aksoy@aksoy-ip.com

T: +90 312 514 20 14

Recent Posts

See All

Marka Hükümsüzlük Davası

Giriş 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m.5 ve 6’da belirtilen mutlak veya nispi ret nedenlerinin bulunması halinde marka başvurusunun reddedilmesi gerekir. Ancak, bazı hallerde markalar, SMK

Kullanmama Sebebiyle Marka İptal Davası

Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırmak amacıyla ticari faaliyetlerde kullanılmasına marka kullanımı denir.[1] 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m