top of page
Aksoy-IP-Logo.png

Marka Başvurusunun Reddi Kararına Karşı İtiraz

Updated: May 24

Marka başvurusu alan, Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”), başvuruyu şekli unsurlara uygunluk ve mutlak ret sebepleri bakımından inceler. Mutlak ret sebepleri, Türk Patentin kendiliğinden inceleyeceği, markanın tesciline engel olacak sebeplerdendir. Türk Patent, incelemeleri sonucunda mutlak ret sebeplerinden birinin varlığını tespit ederse, marka başvurusunun reddine karar verir. Ancak, marka başvurusu sahibinin Türk Patentin ilgili kararına karşı itiraz edebilmesi mümkündür.


Mutlak Ret Sebepleri

Mutlak ret sebeplerinin varlığı, Türk Patentin Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Mutlak ret sebepleri, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 5. maddesinde sayılmıştır. Buna göre aşağıda belirtilen işaretler tescil edilemez:

 • 4. madde kapsamında marka olamayacak işaretler [1],

 • Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler [2],

 • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler [2],

 • Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler [3],

 • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler [2],

 • Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler,

 • Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler,

 • Paris Sözleşmesi’nin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek işaretler,

 • Paris Sözleşmesi’nin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler,

 • Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler,

 • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler,

 • Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

Eğer Türk Patent yukarıda sayılan mutlak ret sebeplerinden birinin varlığını tespit ederse, marka başvurusunun tamamen ya da ilgili sınıflar yönünden kısmen reddine karar verir.


İtiraz Merci, İtiraz Süresi, Gerekli Evraklar ve İtiraz Ücreti

SMK’nın 20. maddesine uygun olarak, Türk Patentin verdiği ret kararına karşılık itirazda bulunulabilir. Türk Patentin verdiği ret kararına karşılık yapılacak olan itiraz, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“Kurul”) tarafından incelenir.


İtiraz, marka başvurusunun ret kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde yapılmalıdır.


İtiraz dilekçesi, itirazı destekleyen gerekçeler ve delillerle birlikte Türk Patente sunulacaktır. İtiraz Türk Patent nezdinde kayıtlı marka vekilleri ile sunulabilir ve bunun için bir vekaletnameye ihtiyaç bulunmamaktadır.


Türk Patente ödenecek itiraz ücreti 2024 yılı için 1.510 TL'dir.


Mahkeme Nezdinde İptal Davası

Kurulun itiraz üzerinde vereceği bu karar Türk Patentin nihai kararıdır. Eğer Kurul itirazı kısmen ya da tamamen reddederse, bu nihai karara karşı, kararın taraflara bildirilmesinden itibaren iki ay içerisinde mahkeme nezdinde iptal davası açılabilmesi mümkündür. Bu dava bir ihtisas mahkemesi olan Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde açılmalıdır. Bu mahkemenin yetkisi kesindir.


Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

T: 0 (312) 969 09 63


[1] SMK madde 4: “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.”

[2] Eğer bir marka, başvurudan önce Türkiye’de kullanılmaya başlamışsa ve bu kullanım sonucunda başvuruya konu olan mal veya hizmetler bakımından ayırt edici nitelik kazanmışsa, bu markanın tescili bu bende göre reddedilemez.

[3] Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin, başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgeyi Türk Patente sunması halinde bu markanın tescili bu bende göre reddedilemez.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page