top of page
Aksoy-IP-Logo.png

Patent Devri Nasıl Yapılır?

Updated: May 24

Türkiye’de patentler, üçüncü kişilere bir patent devir sözleşmesi ile devredilebilmektedir. Patent devir sözleşmesi, patent sahibinin veya patent başvurusu sahibinin, patent veya patent başvurusu üzerindeki hakkını, unvanını ve menfaatini bir başkasına devrettiği bir sözleşmedir.


Sözleşme noter onaylı olmalı ve Türk Patent’e kaydettirilmelidir

Patent devir sözleşmesi, yazılı olarak yapılmalı ve noter tarafından onaylanmalıdır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 148. maddesi 4. fıkrası uyarınca, noter onayı bir geçerlilik şartıdır.


Devir sözleşmesi ya tarafların imza yetkilileri ya da onların vekaletname ile atadığı vekiller tarafından noter huzurunda imzalanmalıdır.


Her ne kadar noter onayı, devir sözleşmesinin taraflar bakımından kurulmuş olması için yeterli olsa da devrin üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade edebilmesi için, patent devrinin Türk Patent ve Marka Kurumuna (“Türk Patent”) kaydettirilmesi gerekmektedir.


Bu kaydın yapılabilmesi için Türk Patent’e:

  • Kaydı talep eden dilekçe ve devir sözleşmesinin bir örneğinin sunulması ve

  • Devir kayıt ücretinin ödenmesi gerekmektedir.


Patent devir sözleşmesinin içeriği

Tarafların hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde düzenleyen çok kapsamlı bir sözleşme yapılabileceği gibi, çok kısa bir sözleşme de aşağıdaki hususları içermesi koşuluyla devrin kaydının yapılabilmesi için yeterli olacaktır:

  • Devreden ve devralanın kimliğine ilişkin bilgiler,

  • Devre konu patentin veya patent başvurusunun başvuru numarası,

  • Devir ücreti.


Şirket birleşmesi veya mahkeme kararı sebebiyle mülkiyet değişikliği

Bir patentin mülkiyeti, iki şirketin birleşmesini veya bir mahkemenin böyle bir değişikliğe hükmetmesi sonucunda da el değiştirebilir. Bu hallerde, bu değişikliğin de Türk Patent’e kaydettirilmesi gerekmektedir. Bu değişiklik, değişikliği talep eden dilekçenin ve değişikliğin sebebini gösterir resmi evrakların Türk Patent’e sunulması ve devir kayıt ücretinin Türk Patent’e ödenmesi ile gerçekleştirilir.


Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

T: +90 312 514 20 14


Elif Koturoğlu

Avukat | Marka Vekili


Evren Fırat Göklü

Avukat | Marka Vekili

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page