top of page
Aksoy-IP-Logo.png

Marka Başvurularına Karşı İtiraz

Updated: Jan 25

Marka başvurusunu inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”), başvuruda şekli yönden bir eksiklik veya bir mutlak ret sebebi bulunmadığına karar verirse, marka başvurusu üçüncü kişilerin itirazları için Resmi Marka Bülteni’nde (“Bülten”) yayımlanır. Bu kısa yazıda yayımlamış bir marka başvurusuna karşı, başvurunun tescilini engellemek için nasıl itiraz edilebileceğini inceleyeceğiz.


İtiraz Süresi

Marka başvurusunun tescilini engellemek isteyen ilgili kişiler, söz konusu marka başvurusunun Bülten’de yayımlanmasından itibaren iki ay içinde bu yöndeki itirazlarını Türk Patent’e sunmalıdırlar. İtiraz süresi uzatılamaz.


İtiraz Sebepleri

İtiraz dilekçesinde, itiraz sahipleri ilgili marka başvurusunun tescil edilmemesi gerektiğini ispatlamak için mutlak veya nisbi ret sebeplerinden birine ya da birkaçına dayanabilir. Mutlak ve nispi ret sebepleri 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) sırasıyla 5. ve 6. maddelerinde düzenlenmiştir.


Mutlak ret sebepleri, genel olarak, kamu yararıyla bağlantılıdır. Türk Patent mutlak ret sebebi teşkil eden başvuruları kendiliğinden reddetmesi gerekse bile, bunu yapmaması halinde, üçüncü kişiler itiraz sürecinde mutlak ret sebeplerinin varlığını öne sürebilirler. Bir diğer makalemizde incelenen mutlak ret sebeplerinin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.


Nispi ret sebepleri itiraz sahibinin önceki haklarıyla ilişkilidir. İtiraz sürecinde öne sürülmedikçe Türk Patent tarafından incelenmez. Nispi ret sebeplerinin sıralandığı SMK 6. madde aşağıdaki gibidir:

  • Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

  • Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

  • Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

  • Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

  • Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

  • Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

  • Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

  • Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

  • Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

Gerekli Belgeler ve İtiraz Süreci

İtiraz dilekçesi, itirazı destekleyen gerekçeler ve delillerle birlikte Türk Patente sunulacaktır. İtiraz Türk Patent nezdinde kayıtlı marka vekilleri ile sunulabilir ve bunun için bir vekaletnameye ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu işlem için Türk Patente ödenecek itiraz ücreti 2024 yılı için 406 TL'dir.


Marka başvurusuna karşı yapılan itirazı alan Türk Patent, marka başvuru sahibine itirazı tebliğ eder ve başvuru sahibine tebliğden itibaren bir ay içinde itiraza itirazlara ilişkin görüşlerini sunma hakkı tanır.


Unutulmamalıdır ki, belli durumlarda, marka başvurusu sahibi tarafından talep edilmesi halinde, itiraz sahibinin, itirazına dayanak gösterdiği kendi markasını ciddi bir şekilde kullandığını ispat etmesi gerekebilir. Bu konuya dair makalemize buradan ulaşabilirsiniz.


İtiraz, itiraz sahibinin dilekçesi ve başvuru sahibinin itiraza ilişkin görüşlerini sunduğu dilekçe dikkate alınarak Türk Patent Markalar Dairesi Başkanlığından bir uzman tarafından incelenir. Eğer uzman marka başvurusunun bir ret sebebi teşkil ettiği sonucuna varırsa, markanın ilgili mal ve hizmetler yönünden reddine karar verir. Aksi halde, itiraz reddedilir ve marka başvurusunun tescili işlemlerine devam edilir. İtiraza ilişkin karar taraflara tebliğ edilir.


Kurul Nezdinde İtiraz ve Mahkeme Nezdinde İptal Davası

İtiraza ilişkin verilen karara karşı her iki taraf da bu kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde Türk Patentin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“Kurul”) nezdinde itirazda bulunabilir. Kurulun itiraz üzerinde vereceği bu karar Türk Patentin nihai kararıdır.


Kurulun verdiği bu nihai karara karşı da kararın taraflara bildirilmesinden itibaren iki ay içerisinde mahkeme nezdinde iptal davası açılabilmesi mümkündür. Bu dava bir ihtisas mahkemesi olan Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde açılmalıdır. Bu mahkemenin yetkisi kesindir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

T: 0 (312) 969 09 63

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page